Kvalitet

Vi jobbar ständigt med att förbättra kvaliteten på den vård och omsorg som vi erbjuder våra kunder. Därför tar vi tacksamt emot förslag på förbättringar, synpunkter och klagomål. Utan dessa får vi inte reda på vad vi gör bra respektive vad vi skulle kunna göra bättre. Information om hur du på bästa sätt lämnar dina synpunkter till oss hittar du i din kundpärm som förvaras hemma hos dig. Självklart kan du även prata direkt med din kontaktperson. 

Kvalitetspolicy

Där professionalism möter omtanke

Adonis Omsorg är ett hemtjänstföretag med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Vi erbjuder hemtjänstinsatser för alla i Stockholm samt tilläggstjänster utöver biståndsbeslutet.

Företaget är grundat på innovation, realism med en humanistisk värdegrund.

Vår mission är att varje brukare får ett individuellt bemötande på så vis att brukaren känner sig trygg och får sina önskemål och hjälpbehov tillfredsställda. Vi försäkrar god omvårdnad och serviceinsatser med krav på hög kvalitet och trygghet.

 


Vårt arbete genomsyras av:

 • Helhetssyn på den enskilde och dennes omgivning
 • Professionellt bemötande
 • Lyhördhet
 • Respekt
 • Integritet
 • Kontinuitet

Denna kvalitetspolicy utgör ett åtagande att uppfylla brukarkrav i våra uppdrag och att följa gällande lagstiftning.

2017-07-09
Anita Gerencsér
Verksamhetschef

 

Miljöpolicy

I vår omvårdnad och service i ordinärt boende iakttar vi ställda miljökrav från uppdragsgivare och hos brukare genom att

 • Introducera våra medarbetare i kretsloppstänkande och i gällande lokala förordningar samt tillämpliga miljölagar
 • Använda miljöklassade fordon
 • Följa anvisad avfallshantering t ex separera glas, plast, matrester och vitvaror
 • Förebygga föroreningar genom att välja miljömärkta produkter

Ledning och samtliga medarbetare åtar sig att tillämpa denna policy i sitt arbete.

Stockholm 2017-08-24
Anita Gerencsér
VD

 

Arbetsmiljöpolicy

Adonis Omsorg AB skall vara en attraktiv arbetsplats där god arbetsmiljö råder för alla anställda, varmed avses:

 • en arbetsplats som bygger på brukare-, brukar- och medarbetarfokus, på målmedvetenhet, demokratiska värderingar, öppenhet och jämställdhet,
 • en arbetsplats där alla känner sig delaktiga,
 • en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, där risker för ohälsa och olycksfall minimeras,
 • möjlighet till kompetensutveckling, karriär och balans mellan arbete och fritid,
 • chefer/ledare som engagerar medarbetare för mål,
 • varje chef ansvarar för att ständigt förbättra medarbetarnas nöjdhet och arbetstillfredsställelse,
 • bevaka och följa gällande arbetsmiljölagstiftning samt kontrollera egen lagefterlevnad.

Denna policy utgör ett åtagande för VD och samtliga medarbetare att förebygga skador och ohälsa samt engagemang för ständiga förbättringar.

Stockholm 2017-08-24
Anita Gerencsér
VD