Adonis utvecklar sitt ledningssystem

På Adonis arbetar vi ständigt med att förbättra vårt kvalitetsarbete. Vi har nu vidareutvecklat vårt ledningssystem till att uppfylla kraven i både ISO 9001 och socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2011:9.

Se mer om vårt kvalitetsarbete under fliken kvalitet. http://adonisomsorgab.se/?page_id=67